Burgerparticipatie? Lokers stadsbestuur moet nog veel oefenen!

06 April 2019

Burgerparticipatie? Lokers stadsbestuur moet nog veel oefenen!

Voor Groen is het duidelijk dat het al of niet open houden van de ontsluiting aan de Nieuwe Straat een impact heeft op het tracé en de uitrusting van de wegenis bij de heraanleg van Everslaar, Spoele, Naastveld- en St.-Jozefstraat.

Op de jongste gemeenteraad moest het burgercomité Leefbaar Everslaar wel héél veel geduld oefenen, om uiteindelijk een non-antwoord te krijgen van het stadsbestuur. De burgemeester verwees de afspraak om het agendapunt over Everslaar eerst te behandelen meteen naar de prullenmand. Het punt werd uitgesteld tot na de bespreking van de beleidsnota, waardoor hij de leden en sympathisanten van het comité liefst twee uur liet wachten. Toen het 42ste agendapunt ten langen leste werd behandeld, kregen de aanwezigen het ter goedkeuring voorliggende antwoord niet eens te horen. Als lakmoesproef voor burgerparticipatie krijgt zo’n vertoon de beoordeling ‘significant negatief’ mee!


In zijn tussenkomst vroeg Groen-fractielid Marc Beuseling zich luidop af waarop het stadsbestuur nog wacht om de ontsluitingsweg aan de Nieuwe Straat te sluiten. De stedenbouwkundige vergunning stelt immers dat die doorsteek enkel mag bruikbaar zijn voor de hulpdiensten en De Lijn. Nu de brandweer de toegankelijkheid van deze weg niet langer noodzakelijk acht en er geen openbaar vervoer het industrieterrein bedient, vervallen alle redenen van bestaan. Erger(lijk) nog met het plaatsen van de betonblokken maakt men de weg enkel bruikbaar voor sluipverkeer. En dat was juist niet de bedoeling!


Het stadsbestuur laat nu tellingen uitvoeren om de verkeersdrukte vast te stellen. Voor Groen hoeft dit niet, omdat het Milieueffectenrapport en het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen al eerder aangaven dat de Nieuwe Straat niet geschikt is voor intense verkeersstromen. Deze bepalingen negeren is nefast voor de verkeersleefbaarheid van de omliggende kernen. Beuseling verwoordde de bezorgdheid van de buurtbewoners, die nieuwe sluiproutes ontwaren in de ontsluitingswegen die voorzien worden voor het nieuw aan te leggen bedrijventerrein E17/4.


Voor Groen is het duidelijk dat het al of niet open houden van de ontsluiting aan de Nieuwe Straat een impact heeft op het tracé en de uitrusting van de wegenis bij de heraanleg van Everslaar, Spoele, Naastveld- en St.-Jozefstraat.
Tenslotte riep de Groen-fractie het stadsbestuur op om hun belofte ‘inspraak om te zetten in mee-doen’ hard te maken en het burgercomité uit te nodigen tot een overleg. Met de constructieve ideeën van de buurtbewoners moet een aanvaardbaar vergelijk ‘voor een gezonde drukte in de buurt’ zeker mogelijk zijn.