Klimaatmaatregelen - wachten is geen optie meer!

24 Januari 2022

Klimaatmaatregelen - wachten is geen optie meer!

Na het Lokaal Energie- en Klimaatpact (okt. 21), lag op de jongste gemeenteraad het Regionaal klimaatadaptatieplan Waasland ter goedkeuring op tafel.

Dit is een inspiratienota van goed 150 bladzijden, die het Waasland weerbaarder moet maken tegen de effecten van de klimaatopwarming. De  nota spitst zich toe op verschillende werkdomeinen: meer ruimte voor water, omgaan met hitte en droogte, vergroenen van onze dorpskernen en steden, weerbaar maken en uitbreiden van ons bosbestand, beschermen van ons valleigebied aan Schelde en Durme … Groen-gedeputeerde Riet Gillis laat er in haar inleidend woord geen twijfel over bestaan: “De uitdagingen zijn enorm en wachten is geen optie meer.”

 

"Met we doen ons best en zijn niet de slechtste van de klas zullen we de opwarming en de klimaatverandering niet kunnen beperken.”

 

Het adaptatieplan maakt gewag van 47 maatregelen. 27 van die maatregelen situeren zich onder meer op het niveau van de gemeenten. Maar... het plan levert op zich geen maatwerk af. We moeten er diepgaander mee aan de slag. “Concreet houdt dit in dat onze stad het plan moet verfijnen naar het lokaal niveau en gemeentespecifieke maatregelen dient uit te werken”, zegt gemeenteraadslid Marc Beuseling. “En daar willen we met onze fractie nauw op toezien want de ervaring met het Burgemeestersconvenant 2020 kunnen we niet bepaald succesvol noemen. Een evaluatie heeft nooit plaatsgevonden en de mate waarin de gestelde doelstellingen werden gehaald, kon het bestuur niet hard maken. Met we doen ons best en zijn niet de slechtste van de klas zullen we de opwarming en de klimaatverandering niet kunnen beperken.”

 

"Lokeren betonneert 240m² extra per dag. Terwijl we de bodem net dringend moeten óntharden!"

Er is geen tijd meer voor stilstand, laat staan voor achteruitgang. Met een grote bezorgdheid stelde de Groen-fractie een aantal kritische vragen bij de bespreking van dit belangrijke agendapunt. En we kwamen ook met suggesties:

  • Hoe ver staat het bestuur met de verfijning van het regionaal adaptatieplan? Welke acties houdt het in en wanneer wil men met het actieplan landen?
  • Betonversnelling manifesteert zich ook in onze stad (240m2 per dag) en staat haaks op de klimaatdoelstelling van Vlaanderen om per inwoners 1m2 te ontharden. Hoe wordt daar de hand in gehouden? Vergt dit geen aanpassingen in het vergunnings- en omgevingsbeleid?
  • Klimaatdoelstellingen halen kan enkel lukken met een actieve betrokkenheid van burgers, verenigingen, bedrijven … Hoe zal dit concreet vorm krijgen, gemonitord en opgevolgd worden?
  • Een ‘klimaatteam’ zal in onze stad aan de slag gaan. Onze fractie suggereert om hier een klimaatloket aan te verbinden waar de Lokeraar informatie kan inwinnen en ondersteuning kan genieten.

De Groen-fractie zal de verdere ontwikkelingen op de voet volgen en passend anticiperen. “We moeten onze provinciaal gedeputeerde bijtreden. De tijd tikt weg, elke verloren seconde zullen de komende generaties cash betalen”, besluit Beuseling.