Energie en klimaat? Duidelijk dat Lokeren een tandje bij moet steken...

27 Februari 2023

Energie en klimaat? Duidelijk dat Lokeren een tandje bij moet steken...

Europa wil tegen 2050 de totale uitstoot van broeikasgassen lager of gelijk maken aan wat uit de atmosfeer verdwijnt (Net Zero). 

Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein.

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen - waaronder Lokeren - engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld.

Na twee jaar van actie kregen de lokale besturen een eerste tussentijds rapport. Ook Lokeren!
We laten de cijfers voor zich spreken. Bekijk hier het volledig rapport.

 

Groen-gemeenteraadslid Marc Beuseling: "Voor Groen Lokeren is het duidelijk, er mag meer dan een tandje bijgestoken worden om de transitie in het klimaat- en energiebeleid waar te maken.
We willen dat er werk gemaakt wordt van:
  1. het stimuleren van burgers, bedrijven en verenigingen om samen met het lokale bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven te behalen;
  2. een degelijk controle- en opvolgingsbeleid (o.m. bij afleveren  van kapvergunningen die in een heraanplant voorzien;  vergunningplicht bij het aanbrengen van verhardingen; naleven van bouwvergunningen …);
  3. burgers, bedrijven en verenigingen aanzetten tot het aanleveren van data van particuliere initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Klimaat en energie zijn  een gedeelde verantwoordelijkheid!"