Een ambitieus Lokers klimaatbeleid: NU!

26 Oktober 2021

Een ambitieus Lokers klimaatbeleid: NU!

De gewenste systeemverandering is uiteraard meer dan een verzameling van acties, maar een integrale benadering die we met alle overheden samen uitwerken. Dit vraagt een doortastend leiderschap om systematisch de juiste keuzes te maken.

“Het is letterlijk, een kwestie van leven of dood.” Met die bewoordingen vatte premier De Croo ten aanhore van de algemene vergadering van de Verenigde Naties het belang van de strijd tegen de klimaatverandering samen. En hij voegde er in één adem aan toe: “We moeten doen whatever it takes om de opwarming te beperken tot 1,5 graden,  zoals overeengekomen in 2015 op de klimaattop van Parijs.”

Ondertekening van het Lokaal Energie- en KlimaatPact

Op die klimaattop eiste Europa dat ons land zijn uitstoot met 47 procent verlaagt tegen 2030. ‘Het Lokaal Energie- en KlimaatPact’ dat hier ter goedkeuring voorligt, pretendeert daartoe bij te dragen. Het pact heeft onmiskenbaar het voordeel van de concreetheid. Voor elk van de 4 werven geeft het een aantal operationele doelen aan die perfect meetbaar zijn. ‘ Per inwoner een extra boom, 1m2 ontharding, 1m nieuw of opgewaardeerd fietspad …’, daar hoeft geen tekening bij.

Maar dit Pact heeft ook zijn beperkingen. Zo gaat het uit van een daling van de uitstoot met 35 procent, wat onvoldoende is. Er moet dus nog wat extra’s gebeuren en daarvoor rekent de Vlaamse regering op de steden en gemeenten. De goedkeuring van dit Pact houdt dan ook een engagementsverklaring in, gespecificeerd in 7 opdrachten.

 

Tijd om de balans op te maken

Het is niet voor het eerst dat onze Stad zich engageert om een Burgemeesterconvenant aan te gaan. Op 30 mei 2016 keurde de gemeenteraad nadat een participatietraject eraan voorafging, Het Gezamenlijk Klimaatplan Waasland en het Gemeentelijk klimaatactieplan goed. De beleidsperiode voor beide plannen kreeg haar looptijd en dus leek het ons niet meer dan normaal dat alvorens een nieuwe verbintenis te onderschrijven, het voorgaande eerst grondig te evalueren. Navraag bij de diensten naar een interne rapportage leverde enkel de twee plannen op zoals die in 2016 werden voorgesteld. Geen letter meer, geen letter minder. 

Onze fractie is van oordeel dat de Lokeraar, de leden die aan het participatietraject deelnamen en deze gemeenteraad beter verdienen. Wij moeten allen geïnformeerd worden over de resultaten van beide actieplannen. En over welke conclusies hieruit voortvloeien.

Onze fractie is van oordeel dat de Lokeraar, de leden die aan het participatietraject deelnamen en deze gemeenteraad beter verdienen. Wij moeten allen geïnformeerd worden over de resultaten van beide actieplannen. En over welke conclusies hieruit voortvloeien.

Graag een antwoord op enkele pertinente vragen. Want daar heeft de Lokeraar recht op!

Werden aan het eind van de vooropgestelde beleidsperiode de doelstellingen geëvalueerd? Hoe gebeurde dat precies?

Welke vaststellingen werden er gedaan en leidde dit tot bijstellingen?

Wanneer wordt dit gecommuniceerd aan de gemeenteraad (ev. commissie), de Lokeraar en de leden die het participatietraject volgden?

 

Graag (véél) meer ambitie én transparantie in de toekomst!

De Burgemeesterconvenant 2030 is een werkdocument dat om een verdere uitwerking vraagt. Liever gisteren, dan vandaag. Ook op dat punt was premier De Croo duidelijk toen hij bij de leden van de algemene vergadering van de VN aandrong om niet langer treuzelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Of om een slogan uit de klimaatmars van afgelopen vrijdag in Gent aan te halen: “Politicians talk, leaders act.” Onze fractie hoopt op uw daadkracht en wil volgende passage uit het Pact onder uw aandacht brengen: ‘De gewenste systeemverandering is uiteraard meer dan een verzameling van acties, maar een integrale benadering die we met alle overheden samen uitwerken. Dit vraagt een doortastend leiderschap om systematisch de juiste keuzes te maken.’

 

Hierbij onze vragen:
  1. Hoe gaat het bestuur met voorliggend Pact aan de slag om dit verder uit te werken?  Op welke termijn? Wordt ook hier een participatietraject aan verbonden?
  2. Het staat het Lokaal Bestuur vrij om projecten toe te voegen. Welke heeft het bestuur in gedachten? Zullen daar extra budgetten aan gekoppeld worden?
  3. Hoe wordt het concrete Pact naar de Lokeraar vertaald, het Pact alludeert immers op het creëren van een breed draagvlak? Hoe zal dat zichtbaar gemaakt worden voor de burger?

 Als fractie hebben wij twijfels bij de ambitie van dit bestuur, wanneer het in art. 1 van het besluit de daadkracht afzwakt tot ‘de doelstellingen van het Pact na te streven’.

In de inleiding stelt het Burgemeesterconvenant 2020 dat het geen vodje papier is voor besturen met een half engagement. Of om De Croo, jullie grote chef, Nog eens te citeren:’whatever it takes!’ Deze nieuwe Burgemeesterconvenant laat dan ook geen ruimte en spreekt over urgentie en het behalen van de streefdoelen uit de 4 werven. 

Als fractie hebben wij twijfels bij de ambitie van dit bestuur, wanneer het in art. 1 van het besluit de daadkracht afzwakt tot ‘de doelstellingen van het Pact na te streven’. Het feit dat we in het ongewisse werden gehouden over de resultaten van de vorige convenant is alvast niet geruststellend.

 

Wij roepen het College van Burgemeester en Schepenen dan ook op om haar ambitie kenbaar te maken aan de bevolking. En om de Lokeraar te motiveren om hier samen werk van te maken. Hoe ver reikt jullie ambitie?

Wij willen in de loop van dit proces tussentijds over de vorderingen geïnformeerd te worden. Want deze ‘kwestie van leven of dood’ is te belangrijk voor onze kinderen en voor alle volgende generaties! In hun naam geven we u de kwaliteitscriteria van Deming mee: Plan-do-check-act, nu het nog kan!

 

Marc Beuseling;

Gemeenteraadslid voor Groen Lokeren