Bomen kappen om wateroverlast te vermijden? Dat kan anders!

02 Maart 2022

Bomen kappen om wateroverlast te vermijden? Dat kan anders!

Groen Lokeren rekent er op dat er in de toekomst verstandiger wordt omgegaan met het hemelwaterplan en de kansen die Everslaarbos biedt. Want bomen kappen om wateroverlast tegen te gaan... dat is in deze tijden echt te gek voor woorden!

Begin 2022 trad de Beerbakbeek buiten haar oevers. Daardoor kwam de Smeierstraat op Heiende voor een deel onder water te staan. Daarop is blijkbaar besloten om snel werk te maken van de ruiming van een stuk Beerbakbeek in het Everslaarbos, stroomafwaarts voorbij de Everslaarstraat. Om die beek vlot te kunnen ruimen, stonden echter enkele wilgen in de weg. Door enkelen werd voorgesteld om de bomen te knotten en zo ruimte te maken voor een kraan, tussen en over de wilgen. Dit voorstel bleek voor de aannemer van de werken echter niet haalbaar. Vandaar dat bij burgemeestersbesluit, genomen op het CBS van 8 februari ll., is beslist tot het versneld kappen van 18 wilgen op de oever van het te ruimen stuk beek. Groen raadslid Alain Debbaut stelt zich ernstige vragen bij die aanpak:

 

"Alleen al op het traject tussen Smeierstraat en Everslaarstraat telt de Beerbakbeek 20 inbuizingen, vaak met een diameter van amper 40 centimeter."

1. "Er wordt in deze burgemeestersbeslissing gesproken van ‘acuut gevaar’. Nu, het probleem van de Beerbakbeek dateert al van jaren terug, als ik de stand van zaken van deze waterloop in het Lokerse hemelwaterplan uit begin 2020 mag geloven. Ik stel vast dat alleen al op het traject tussen Smeierstraat en Everslaarstraat de Beerbakbeek 20 inbuizingen (bottlenecks) telt, sommige daarvan met een diameter van amper 40cm. Ook het hemelwaterplan van de stad Lokeren spreekt over ‘inknijping’ van de beek daar en over slecht onderhouden duikers… Nu wordt de indruk gewekt dat voor het oplossing van wateroverlast in de Smeierstraat enkel aan het ruimen van een stuk beek in het Everlaarbos is gedacht – wat bij een buitenstaander vreemd kan overkomen en aanleiding heeft gegeven tot een conflict met ANB en buurtbewoners.Welke stappen zijn tot op heden ondernomen om het volledige traject van de beek hemelwaterbestendig in te richten en tegemoet te komen aan wat ‘acuut gevaar’ heet? 

 

"Everslaarbos biedt tal van kansen om het water te bufferen door het aanleggen van poelen, het creëren van natte percelen,..."

2. Interessant is ook dat in het genoemde hemelwaterplan meerdere klimaatbestendige oplossingen worden aangereikt voor het vermijden van wateroverlast langs het traject van deze beek. Meer bepaald wordt gewezen op de kansen die het Everslaarbos biedt om water te bufferen door het aanleggen van poelen, het creëren van natte percelen, het afgraven van een stuk oever aan de zuidzijde om bij water over de dijk te laten lopen enz. Waarom is met deze voorstellen in de evaluatie van de toestand van ‘acuut gevaar’ en bij het zoeken naar oplossingen geen rekening gehouden?

 

"Is de diepte van de verslibbing ter hoogte van de gekapte wilgen eigenlijk wel onderzocht en gemeten?"

3. Wat het te ruimen stuk beek zelf betreft: is de diepte van de verslibbing ter hoogte van de gekapte wilgen onderzocht en gemeten? En aan welke timing voor de werken is, rekening houdend met het verplicht afleveren van de bodemattesten voor het opvoeren van slib op oevers (gekoppeld aan een onderzoek naar mogelijke vervuiling – cf. de voorgeschiedenis van deze beek), gedacht om de beek te ruimen? Kunnen er daarom eerst slibstalen genomen worden voor verder onderzoek?"