Corona in Lokeren: de kille cijfers

27 Mei 2020

Corona in Lokeren: de kille cijfers

Bij een sociale kruidenier zouden mensen met een beperkte koopkracht net wat meer in hun winkelmandje vinden. Én meer eigenwaarde ervaren.

Tijdens de jongste gemeenteraad informeerde de Groen-fractie naar de impact van corona op de Lokerse bevolking. De cijfertaal - toestand tot op 22 mei - leverde volgende gegevens op:

  • aantal vastgestelde en gemelde besmettingen: 271
  • Aantal overlijdens - al of niet corona gerelateerd: maart: 24 (geen oversterfte), april: 49 (oversterfte, ter vergelijking voorgaande jaren gemiddeld 28 overlijdens)
  • Overlijdens in de woonzorgcentra: 22
  • Sociale gevolgen: het aantal leefloners bleef vrij stabiel. Maart: 210 (feb. 183), april: 208, mei: 204 (tot 20 mei), wellicht wordt het aantal van april overschreden. Verwacht wordt dat de vraag om steun de komende tijd zal aanzwellen. Corona vertaalt zich dan ook in extra kosten voor de sociale dienst en het OCMW-budget. Ongeveer 250 gezinnen genieten voedselsteun. De vzw Toevlucht bedeelt voedselhulp aan 200 à 300 gezinnen in Lokeren en nabije omgeving.

 

Sociale kruidenier in de pijplijn…

Alleenstaanden en gezinnen die in het Lokerse moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zijn noodgedwongen aangewezen zijn op de bedeling van voedselpakketten. Groen leeft in de overtuiging dat naast de caritatieve initiatieven een structurele aanpak op termijn meer aangewezen is. Onze fractie drong dan ook aan bij het stadsbestuur om de gesprekken die nu toch al twee jaar lopen rond het opstarten van een sociale kruidenier te finaliseren. “De coronatijd lijkt ons een aangewezen periode om met dit nieuwe initiatief te landen. Bovendien kunnen mensen met beperkte koopkracht bij de sociale kruidenier meer waar voor hun geld krijgen. Met de schamele €20 extra van de federale regering kunnen ze nu hooguit gedurende één week dagelijks één brood kopen. Bij een sociale kruidenier zouden ze net wat meer in hun winkelmandje vinden en meer eigenwaarde ervaren”.

 

Geen zomerschool in Lokeren

Het onderwijsveld heeft het in coronatijden niet onder de markt. Pre-teaching, werkbundels, kinderopvang en onderwijs organiseren voor eerste, tweede en zesde leerjaar met inachtneming van social distancing en andere begeleidende maatregelen, ga er maar aanstaan. Straks zwaaien de schooldeuren in het basisonderwijs voor alle kinderen open en dat zorgt alleen al fysiek voor hoofdbrekens en onoverkomelijkheden. Waar vind je voldoende ruimte? Waar haal je de nodige personeelsomkadering? En alsof dat niet volstaat, komt minister Weyts om de haverklap met nieuwigheden voor de dag of worden eerdere afspraken bijgesteld of versoepeld. Wie kan dat nog volgen? Kortelings kwam hij met idee op de proppen voor het inrichten van zomerscholen waar kinderen gedurende minstens 10 dagen hun leerachterstand kunnen bijspijkeren. In Lokeren lijkt niemand direct bereid om een dergelijk initiatief op poten te zetten. Ook het Stadsbestuur, in haar rol van regisseur voor onderwijs, ziet geen mogelijkheid. Vanuit de dienst Samenleving opteert men om de beproefde taal- en spelstages specifiek gericht naar kinderen met een taalachterstand, opnieuw in te richten. Daartoe werd een subsidieproject aangevraagd bij de Vlaamse overheid.